Dokumenty

UMOWA SPRZEDAŻY, DAROWIZNY LUB ZAMIANY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

a) numer  księgi wieczystej,

b) podstawa nabycia nieruchomości (wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę sprzedaży, zamiany, darowizny, działu spadku itp.; w przypadku nabycia nieruchomości na  podstawie spadkobrania – prawomocne  postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie spadku jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn, że podatek ten został zapłacony albo  zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia; w/w zaświadczenie należy również przedłożyć gdy podstawą nabycia jest umowa darowizny lub umowa nieodpłatnego zniesienia współwłasności zawarta po dniu 1 stycznia 2007 roku),

c) dane osobowe zbywców i nabywców (imię/imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania) oraz ich stany cywilne,

d) w przypadku osób prawnych – numer KRS, umowa/statut  Spółki, NIP, REGON, zgoda właściwego organu na zbycie/nabycie,

e) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – numer NIP i REGON,

f) cena sprzedaży lub wartość rynkowa nieruchomości,

g) data wydania nieruchomości w posiadanie,

h) zaświadczenie z gminy o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku w/w planu, decyzja o warunkach zabudowy (jeśli została wydana),

i) wypis z rejestru gruntów wydany przez starostwo powiatowe (wraz z mapą jeśli jedna z działek ma być odłączana do innej księgi wieczystej).

 

W przypadku podziału geodezyjnego nieruchomości dodatkowo:

- wyciąg z wykazu zmian gruntowych,

- ostateczna decyzja wójta zatwierdzająca podział nieruchomości,

- wypisy z rejestru gruntów i mapy dla wszystkich działek utworzonych przez podział.

 

UMOWA SPRZEDAŻY, DAROWIZNY LUB ZAMIANY ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

a) numer  księgi wieczystej,

b) podstawa nabycia odrębnej własności lokalu (wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę sprzedaży, zamiany, darowizny, działu spadku itp.; w przypadku nabycia lokalu na  podstawie spadkobrania – prawomocne  postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie spadku jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn, że podatek ten został zapłacony albo  zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia; w/w zaświadczenie należy również przedłożyć gdy podstawą nabycia jest umowa darowizny lub umowa nieodpłatnego zniesienia współwłasności zawarta po dniu 1 stycznia 2007 roku),

c) dane osobowe zbywców i nabywców (imię/imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania) oraz ich stany cywilne,

d) w przypadku osób prawnych – numer KRS, umowa/statut  Spółki, NIP, REGON, zgoda właściwego organu na zbycie/nabycie,

e) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – numer NIP i REGON,

f) cena sprzedaży lub wartość rynkowa lokalu,

g) data wydania lokalu w posiadanie,

h) zaświadczenie, że w lokalu tym nikt nie jest zameldowany,

i) zaświadczenie od zarządcy nieruchomości o niezaleganiu w opłatach eksploatacyjnych.

 

UMOWA SPRZEDAŻY, DAROWIZNY LUB ZAMIANY SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO

a) zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, z którego wynika komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy założono dla niego księgę wieczystą, oraz czy istnieją zaległości  wobec spółdzielni z tytułu bieżących opłat eksploatacyjnych,

b) numer księgi wieczystej jeżeli została ona założona,

c) podstawa nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (dokument przydziału lub wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę sprzedaży, zamiany, darowizny, działu spadku itp.; w przypadku nabycia w/w prawa na  podstawie spadkobrania – prawomocne  postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie spadku jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn, że podatek ten został zapłacony albo  zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia; w/w zaświadczenie należy również przedłożyć gdy podstawą nabycia jest umowa darowizny lub umowa nieodpłatnego zniesienia współwłasności zawarta po dniu 1 stycznia 2007 roku)

d) dane osobowe zbywców i nabywców (imię/imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania) oraz ich stany cywilne,

e) w przypadku osób prawnych – numer KRS, umowa/statut  Spółki, NIP, REGON, zgoda właściwego organu na zbycie/nabycie,

f) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – numer NIP i REGON,

g) cena sprzedaży lub wartość rynkowa w/w prawa,

h) data wydania lokalu w posiadanie,

i) zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany.

 

TESTAMENT:
a) dane osobowe sporządzającego testament (imię/imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia),
b) dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców,  PESEL, data i miejsce urodzenia).

 

PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:
a) dane osobowe mocodawcy,
b) dane osobowe pełnomocnika,
c) numer księgi wieczystej, podstawa nabycia nieruchomości.

 

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:
a) akt zgonu spadkodawcy,
b) testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony,
c) akty stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne, dziedziczący małżonek),
d) nr PESEL zmarłego (najlepiej z unieważnionego dowodu osobistego).

 

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA
a) odpis skrócony aktu małżeństwa,
b) dane osobowe małżonków.

 

Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu i zbycie takiego lokalu:

a) dane osobowe stron umowy (imię/imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania) oraz ich stany cywilne,

b) w przypadku osób prawnych – numer KRS, umowa/statut  Spółki, NIP, REGON, zgoda właściwego organu na dokonanie czynności prawnej,

c) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – numer NIP i REGON,

d) zaświadczenie o samodzielności lokalu w rozumieniu ustawy o własności lokali wydane przez starostę,

e) rzut odpowiednich kondygnacji budynku, na których znajduje się lokal i pomieszczenia przynależne (np. piwnica, strych, komórka, garaż), a w razie położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem mieszkalnym, także wyrys z operatu ewidencyjnego,

f) wypis z rejestru gruntów ze starostwa powiatowego (niezbędny do dokonania wpisu w księdze wieczystej - dokument powinien być zaopatrzony w klauzulę właściwego organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków stwierdzającą, że przeznaczony jest do dokonywania wpisów w księgach wieczystych),

g) numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest budynek, z którego wyodrębniany jest lokal,

h) cena sprzedaży lub wartość rynkowa lokalu,

i) data wydania lokalu w posiadanie.

 

 

W przypadku istnienia obciążeń nieruchomści, wpisanych w dziale III lub IV księgi wieczystej - dokumenty stanowiące podstawę do ich wykreślenia.

 

Jeśli nabycie następuje ze środków pochodzących z kredytu bankowego - dokumenty kredytowe.

Ostatnie aktualności:

Aktualności

Wkrótce